Gårdlaugets bestyrelse

Det er bestyrelsens opgave at sørge for god og forsvarlig varetagelse af Gårdlaugets fælles anliggender, herunder betaling af bidrag, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse samt fornyelser og opkrævning af bidrag hos medlemmerne.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og kan bestå af 3-5 medlemmer samt suppleanter. De enkelte ejendomme vælger hver én repræsentant og 1 suppleant til Gårdlauget. Disse repræsentanter er valgbare til bestyrelsen.
Bestyrelsen holder 5 – 10 årlige møder og der afholdes en årlig generalforsamling.

Gårdlaugets administration og økonomi

Bestyrelsen udarbejder hvert år et foreløbigt budget til endelig godkendelse på generalforsamlingen. Ud fra dette budget prioriteres opgaverne i gårdanlægget, medarbejder, nyanskaffelser af udstyr samt alle vedligeholdelsesopgaver.

Gårdlaugets økonomiske og juridiske forhold, herunder opkrævning af bidrag fra medlemmer samt udarbejdelser af budgetter og regnskaber varetages af ejendoms-administrationsselskabet Datea A/S.

Revision af Gårdlaugets regnskaber varetages af Datea A/S.

Kontakt:

bestyrelsen@glbrorson.dk

eller via Facebook:

https://www.facebook.com/groups/795956327178036/?fref=ts